انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی

انجمن فرهنگی ناشـران کتاب دانشـگاهی، یک تشکل مردم نهاد از ناشران دانشگاهی کشور می باشد. از اهداف اصلی انجمن پیشبرد و ارتقاء سطح کیفی و کمی نشر دانشگاهی کشور است.

حوزۀ کتاب به عنوان یکی از مهم ترین و مؤثرترین زیرساخت های فرهنگی، در دو دهۀ اخیر با تحولاتِ مهمِ توسعۀ اجتماعی و فرهنگیِ جامعۀ ما همراه گردیده و این خود باعث گشوده شدن افق های جدید درعرصۀ سیاست گذاری فرهنگی شده است. فَرایند تخصصی شدن و ایجاد سازمان حرفه ای نشر و تلاش مشترک برای تشکیل نظام و نهادهای آموزشی و پژوهشی آن از یک سو، و فراهم نمودن زمینۀ ایجاد همفکری و همسویی میان ناشران دانشگاهی و صیانت و حمایت از حقوق ایشان درعرصه های علمی و فرهنگی، ملی و بین المللی از سوی دیگر، شماری از ناشران را برآن داشت که درچارچوب ضوابط قانونی، انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی را تأسیس نماید

غدغه و چشم انداز هم پیمانان و اعضای انجمن، در پیشبرد اهداف و سرعت بخشیدن به حل مسائل و شاید کم رنگ کردن مشکلات دامن گیر صنعت نشر کشور بالاخص نشر دانشگاهی، جز با همفکری و همکاری و مشارکت همه ی ناشران صاحب نام و مؤثر در عرصه فرهنگ و علوم و اجتماع میسر نخواهد نبود . لذا از شما ناشر محترم دعوت می شود با عضویت در این انجمن، و ارائه دیگاه ها و پیشنهادات سازنده و عملیاتی خود ما را در انجام وظیفه فرهنگی و انسانی یاری رسانید.

فعالیت انجمن

خط مشی های انجمن

متفاوت

  • هر کسی و هر عضوی از جامعه برای نقشی که ایفا می کند دارای مسئولیت است. در برابر هر حقی تکلیفی وجود دارد که مسئولیت را معنا می دبرای ماندن در عرصه نشر و تأثیرگذاری بر آینده پیش رو باید متفاوت از گذشته بود. آنچه بوده ایم برای آینده کافی نیست.
  • انَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّى یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم ….

مسئولیت

  • هر کسی و هر عضوی از جامعه برای نقشی که ایفا می کند دارای مسئولیت است. در برابر هر حقی تکلیفی وجود دارد که مسئولیت را معنا می دهد.
  • کُلّکُمْ راعٍ وَ کُلّکُمْ مَسْؤُولٌ ….

شفافیت

  • جلب اعتماد عمومی مهمترین راه ماندگاری و پیشبرد اهداف جامعه است. اعتماد عمومی جز با شفافیت جلب نمی گردد.