فهرست ناشران عضو انجمن ناشران دانشگاهی

فيلتر اطلاعات

تعداد ایتم های یافت شده : 105

شناسه عنوان ناشر نام مدیر نام فامیلی مدیر پروانه نشر تلفن فهرست کتابها
305786 آباديس طب سميه نوري تمزاني 11942 88959414 فهرست کتابهای این ناشر
298152 آترا سميه ترابي 9458 66922082 فهرست کتابهای این ناشر
289324 آثار سبحان مرتضي جعفري‌پور 7874 66971112 فهرست کتابهای این ناشر
3366 آرتين طب عباس عليدايي احمدي 3268 88971400 فهرست کتابهای این ناشر
1 آزاده جعفر بدوستاني 303 02166414374 فهرست کتابهای این ناشر
307051 آقاي كتاب شهرام مقصودي 12396 فهرست کتابهای این ناشر
289574 آموخته بهمن فروزنده شهركي 7831 32616360 فهرست کتابهای این ناشر
10 آواي نور سيدعلي‌محمد ميرحسيني‌ده‌آبادي 800 02166967355 فهرست کتابهای این ناشر
3554 آييژ سوسن خاوري 3417 66568097 فهرست کتابهای این ناشر
3001 ابن سينا حسين افشار 2868 66418319 فهرست کتابهای این ناشر
288917 اركان دانش محمد ترابيان اصفهاني 7798 32341339 فهرست کتابهای این ناشر
2646 اسرار دانش جواد احمدزاده سبزوار 2535 66960654 فهرست کتابهای این ناشر
52249 اطمينان راد محمد اطمينان درميان 7072 66902028 فهرست کتابهای این ناشر
2970 اميد انقلاب علي طورانيان 2277 66960773 فهرست کتابهای این ناشر
316846 انديشه احسان احسان برجي نوازني 13071 02166466001 فهرست کتابهای این ناشر