كارگروه بين الملل

برنامه ريزي و شركت در نمايشگاه هاي بين­ المللي كتاب، استفاده از ظرفيت هاي حقوق نشر داخلي و كپي رايت، ارتباط با ناشران خارجي و اصلاح ديدگاه و ذهنيت آنها از وضعيت نشر دانشگاهي در ايران، معرفي و حمايت از آثار داخلي در عرصه بين­ المللي، مشاوره به ناشران خارجي براي انتشار مشترك با ناشران عضو انجمن، دعوت از ناشران و انجمن­ هاي خارجي براي حضور در نمايشگاه بين­ المللي كتاب تهران و برنامه ريزي براي ملاقات با ناشران داخلي ، راهنمايي و ايجاد تمهيدات سفر اعضا به كشورهاي خارجي براي آشنايي با ناشران و انجمن­هاي بين­ المللي ، همكاري با كارگروه آموزش، پژوهش و توسعه براي دعوت از تيم هاي آموزشي بين­ المللي در حوزه نشر و برگزاري كلاس­هاي تخصصي و …

روبن شاهورديان
مدير مسئول انتشارات علم و حركت


محمدحسين اوزار
مدير مسئول انتشارات اشراقيه
مريم رونق
قائم مقام انتشارات فرمنش