كارگروه نمايشگاه كتاب

برگزاري نمايشگاه تخصصي كتاب دانشگاهي، مديريت بخش دانشگاهي و مشاركت در برگزاري نمايشگاه بين­المللي كتاب تهران، برنامه ريزي براي برگزاري نمايشگاه اينترنتي با همكاري كارگروه فضاي مجازي، نمايشگاه هاي تخصصي، نمايشگاه كتاب دانشگاهي در كشورهاي ديگر مانند افغانستان و …

حميدرضا شيرازي
مدير مسئول انتشارات نيازدانش


شهروز گهواره اي
مدير مسئول انتشارات نوپردازان
رضا اصلاني
مدير مسئول انتشارات انديشگاه فناوري هاي نوين
مجيدرضا زرويي
مدير مسئول انتشارات فدك ايساتيس
حسين افشار
مدير مسئول انتشارات ابن سينا
كاظم آرمان پور
مدير مسئول انتشارات مركز نشر جهش
كاوه علينقي
مدير مسئول انتشارات كتاب آبان
مرتضي جعفري پور
مدير مسئول انتشارات آثار سبحان
عباس عليدايي
مدير مسئول انتشارات آرتين طب
پويا رياضي خواه
مدير مسئول انتشارات اول و آخر
سيدامين امامي زاده
مدير مسئول انتشارات رويان پژوه