كارگروه حقوقي

مشاوره حقوقي به هيئت مديره و اعضا، بررسي و پيشنهاد اصلاح قوانين و آيين­ نامه­ هاي حوزه نشر، پيگيري مقابله با تكثيرهاي غير­قانوني، داوري و حل اختلاف بين اعضا و …

بهرام بهرامي
مدير مسئول انتشارات نگاه بينه


محمد فرجي
مدير مسئول انتشارات طرح نوين