به منظور هماهنگی بیشتر برای برپایی هرچه مطلوب تر سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، تنی چند از مدیراناین نمایشگاه با مسئولان تشکل های نشر دیدار کردند.