معرفی اعضای هیئت مدیره دوره نهم

سيد عباس حسيني نيك

  • مدير مسئول انتشارات مجد

مدير مسئول انجمن

علی اکبر طورانیان

  • مدیر مسئول انتشارات شهرآب

رئیس هیئت مدیره انجمن

احمدحسین اوزار

  • مدیر مسئول انتشارات بابازاده

نائب رئیس هیئت مدیره انجمن

روبن شاهوردیان

  • مدیر مسئول انتشارات علم و حرکت

دبیر هیئت مدیره انجمن

كاظم آرمانپور

  • مدیر مسئول انتشارات مرکز نشر جهش

خزانه دار هیئت مدیره انجمن

مسعود پایدار

  • مدیر مسئول انتشارات کتاب دانشگاهی

عضو هیئت مدیره انجمن

حمیدرضا شیرازی

  • مدیر مسئول انتشارات نیاز دانش

عضو هیئت مدیره انجمن

حامد علی اکبرزاده

  • مدیر انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی

بازرس انجمن