معرفی اعضای هیئت مدیره دوره هشتم

سيد عباس حسيني نيك

 • مدير مسئول انتشارات مجد

مدير مسئول انجمن

شهروز گهواره

 • مدير مسئول انتشارات نوپردازان

نايب رئيس هيئت مديره

مسعود پايدار

 • مدير مسئول انتشارات كتاب دانشگاهي

عضو هيئت مديره

مرتضي زينعلي

 • مدير مسئول انتشارات جامعه نگر

رئيس هيئت مديره انجمن

سيدامين امامي زاده

 • مدير مسئول انتشارات رويان پژوه

عضو هيئت مديره

عادل تقوي

 • انتشارات انتشارات جهاد دانشگاهي

بازرس اصلي

علی اکبر طورانیان

 • مدير مسئول انتشارات شهرآب

رئيس هيئت مديره انجمن

مريم رونق

 • مدير مسئول انتشارات فرمنش

منشي و دبير

پيمان دانش­ اشراقي

 • مدير مسئول انتشارات صفار

بازرس علي البدل

محمد قجر

 • مدير مسئول انتشارات هوشمند تدبير

عضو علي البدل

كاظم آرمانپور

 • مدير مسئول انتشارات مركز نشر جهش

عضو علي البدل