معرفی اعضای هیئت مدیره دوره پنجم

محمدرضا حاتمي

 • مدير مسئول انتشارات دانش نگار

مدير مسئول

محسن ارجمند

 • مدير مسئول انتشارات ارجمند

رئيس هيئت مديره انجمن

حسن قرباني

 • مدير مسئول انتشارات آيلار

عضو هيئت مديره

شهروز گهواره اي

 • مدير مسئول انتشارات نوپردازان

نايب رئيس هيئت مديره

مسعود پايدار

 • مدير مسئول انتشارات كتاب دانشگاهي

نايب رئيس هيئت مديره

علي اكبر طورانيان

 • مدير مسئول انتشارات شهرآب

خزانه دار

محمد سلگي

 • مدير مسئول اسبق سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي

بازرس اصلي

منوچهر اشرف الكتابي

 • مدير مسئول انتشارات كلمه

بازرس علي البدل

مهدي خزعلي

 • مدير مسئول انتشارات حيان

بازرس علي البدل

هادي خرسندي

 • مدير مسئول انتشارات خرسندي

بازرس علي البدل

جعفر عرفانپور

 • مدير مسئول انتشارات دانشيار

منشي و دبير