معرفی اعضای هیئت مدیره دوره دهم

كاظم آرمان پور

  • مدير مسئول انتشارات مركز نشر جهش

مدیر مسئول انجمن

مرتضي جعفري پور

  • مدير مسئول انتشارات آثار سبحان

رئیس هیئت مدیره انجمن

محمد قجر

  • مدیر مسئول انتشارات هوشمند تدبیر

نایب رئیس هیئت مدیره انجمن

مهدی طورانیان

  • مدیر مسئول انتشارات امید انقلاب

خزانه دار هیئت مدیره انجمن

سپیده کفاشی

  • مدیر مسئول انتشارات برون سپهر

دبیر هیئت مدیره انجمن

سید امین امامی زاده

  • مدیر مسئول انتشارات رویان پژوه

عضو هیئت مدیره انجمن

پویا ریاضی خواه

  • مدیر مسئول انتشارات اول و آخر

عضو هیئت مدیره انجمن

احسان برجی

  • مدیر مسئول انتشارات اندیشه احسان

عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن

حامد علی اکبرزاده

  • مدیر مسئول انتشارات جهاد دانشگاهی

بازرس هیئت مدیره انجمن