معرفی اعضای هیئت مدیره دوره اول

محمدرضا حاتمي

 • مدير مسئول انتشارات دانش نگار

مدير مسئول

رسول دادمهر

 • مدير مسئول انتشارات چاپخش

رئيس هيئت مديره

محمد حسين زارع

 • مدير مسئول انتشارات نص

نايب رئيس هيئت مديره

منوچهر اشرف الكتابي

 • مدير مسئول انتشارات كلمه

عضو هيئت مديره

محسن كفاشي

 • مدير مسئول انتشارات بشري

عضو علي البدل

محسن ارجمند

 • مدير مسئول انتشارات ارجمند

بازرس علي البدل

علي اكبر طورانيان

 • مدير مسئول انتشارات شهرآب

عضو علي البدل

محمد سلگي

 • مدير مسئول اسبق سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي

بازرس اصلي

محسن افضلي

 • مدير مسئول انتشارات مركز تحقيقات صنعتي ايران

بازرس علي البدل

احمد منصوري تهراني

 • مدير مسئول انتشارات فرهنگان

عضو علي البدل

شهداد شعباني

 • مدير مسئول انتشارات سنجش اول (مديران جهان تراز)

منشي و دبير

مسعود پايدار

 • مدير مسئول انتشارات كتاب دانشگاهي

خزانه دار