مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی مورخ 18 تیرماه 1402 تشکیل گردید