نظر شما درباره سایت جدید چیست؟

بهتر از سایت قبلی است
100% (1 vote)
فرق چندانی نکرده
0% (0 votes)
بدتر از سایت قبلی است
0% (0 votes)
تمام آرا: 1