زندگی واقعی

هرچه بیشتر کتاب بخوانید بیشتر از زندگی واقعی بر خوردار خواهید شد.  

      ولتر