جلسه هم اندیشی هیئت مدیره انجمن با همکاران عضو و غیر عضو در خصوص نمایشگاه های کتاب استانی و تخصصی کتاب دانشگاهی

برگزاری نخستین جلسه هم اندیشی در انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی