جلسه نشست هم اندیشه روز سه شنبه 96/06/14 ساعت 17-15

نخستین جلسه هم اندیشی هیئت مدیره و همکاران عضو و غیر عضو حوزه نشر کتاب دانشگاهی روز سه شنبه 96/06/14  ساعت 15-17 در محل انجمن برگزار میگردد..