اعضای هیئت مدیره

سیدعباس حسینی نیک
02166409422
مدیر مسئول
مرتضی زینعلی
02166493716
رئیس هیئت مدیره
شهروز گهواره ای
02166411173
نائب رئیس هیئت مدیره
مریم رونق
02122397361
دبیر و منشی هیئت مدیره
محمدرضا ناجیان اصل
02188834844
خزانه دار
محمد تقی عرفانپور
02166962183
عضو هیئت مدیره
عباس غمگسار
02166963301
عضو هیئت مدیره
مسعود پایدار
02166976319
عضو علی البدل
علی اکبر طورانیان
02166402054
عضو علی البدل