اعضای هیئت مدیره

محمدرضا ناجیان اصل
02188834844
02188838125
مدیر مسئول
محمد تقی عرفانپور
02166962183
02166419608
رئیس هیئت مدیره
عباس غمگسار
02166963301
02166978109
نایب رئیس هیت مدیره
جلال صابری شکیب
02166495118
02166964546
منشی هیئت مدیره
سید مجتبی طالقانی
02166966114-5
02166464779
خزانه دار
مرتضی زینعلی
02166493716
02166975862
عضو هیئت مدیره
مهدی صادقی
02166481245
02166975697
عضو هیئت مدیره
فرهاد تیمورزاده نجار
02188809090
02188809898
عضو علی البدل
مجیدرضا زروئی
02166482221
02166481096
عضو علی البدل