ارکان انجمن

 اركان انجمن عبارتند از:
مجمع عمومی
هیات مدیره
بازرس

ساختار تشكيلاتي انجمن در ذيل آمده است: