تاریخچه

تاریخچه انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی

با ایجاد سازمان های حرفه ای نشر و تلاش مشترک برای تشکیل نهادهای غیر دولتی (NGO) به منظور فراهم نمودن زمینه ایجاد همکفری و همسویی میان ناشران دانشگاهی و صیانت و حمایت از حقوق ایشان در عرصه های علمی و فرهنگی، ملی و بین المللی شماری از ناشران را بر آن شدند تا با هم اندیشی بر ضرورت بوجود آمدن سازمانی غیر دولتی، غیرانتفاعی، غیر تجاری و غیر سیاسی تاکید نمایند.

تاریخچه ای که پیش رو دارید شرح مختصری از چگونگی تشکیل انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی است.

در تاریخ 31/2/82 ، بیش از 40 ناشرکه در زمینه نشر کتاب  فعالیت می کردند در محل اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران ، جلسه ای را به منظور همگرایی هرچه بیشتر ناشران دانشگاهی برگزار نمودند . پس از بحث و بررسی درخصوص ایجاد تشکلی بنام انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی به توافق رسیدند . به منظور پیگیری این تشکل و از بین افراد شرکت کننده در این جلسه 15 نفر به عنوان اعضای هیات موسس انجمن  انتخاب شدند:

اعضای هیات موسس شامل: آقایان : حسن قربانی ( آیلار)، بابازاده (بابازاده)، محسن کفاشی(بشری)، رسول دادمهر(چاپخش)، محمدرضا حاتمی (دانش نگار )، محمد سلگی (جهاددانشگاهی)، شهداد شعبانی (سنجش اول)، علی اکبر تورانیان(شهراب)، محمد تقی عرفانپور (علوم دانشگاهی)، احمد منصوری تهرانی مقدم ( فرهنگان)، مسعود پایدار(کتاب دانشگاهی)،منوچهر اشرف الکتابی(کلمه )، یحیی دهقانی ( مبتکران)، غمیلو (موسسه عالی آموزش و پژوهش)، محمد حسین زارع ( نص)

پس از تشکیل چندین جلسه متمادی به منظور تهیه  پیش نویس اساسنامه انجمن ، نهایتا در ساعت 14 مورخ 14/5/82 جلسه مجمع عمومی موسسین انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی با حضور کلیه موسسان در محل اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران تشکیل شد و به اتفاق آراء تصمیمات زیر اتخاذ شد:

الف : اساسنامه انجمن مشتمل بر 42 ماده ودر 5 فصل قرائت و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت .

ب : اعضای هیات مدیره انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی (درشرف تاسیس ) به شرح زیر به مدت 1 سال برگزیده شدند.

 آقایان: رسول دادمهر، محمد حسین زارع، مسعود پایدار، محمدرضا حاتمی،منوچهر اشرف الکتابی، شهداد شعبانی ، محمد سلگی، احمد منصوری تهران مقدم (علی البدل)، محسن کفاشی (علی البدل)

ج: تفویض اختیار وکالت تام با حق توکیل غیر و نمایندگی به هیات مدیره ، مقرر گردید اقدامات لازمه قانونی در زمینه مراجعه به ادارات ذیربط و اخذ مجوزهای مورد نیاز و ثبت انجمن را هیات مدیره پیگیری و انجام دهد.

د: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های انجمن تعیین شد.

سپس در ساعت 16 همان روز ، جلسه هیات مدیره انجمن در محل اتحادیه تشکیل شد و موارد زیر تصویب شد:

الف: عطف به ماده 17 اساسنامه ، آقای محمدرضا حاتمی به عنوان مدیرمسئول انتخاب شد .

ب : به آقایان محمدرضا حاتمی (مدیرمسئول منتخب) و محمد تقی عرفانپور (عضو هیات موسس ) ماموریت داده شد تا حساب موقت انجمن را در بانک رفاه کارگران (شعبه انقلاب) به نیابت از هیات موسس افتتاح کنند و وجوه جمع آوری شده از هیات موسس در آن واریز گردد.

ج: مدیرمسئول مامور ثبت قانونی انجمن شد.

پس از آن در تاریخ 15/6/82 در جلسه انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی (در شرف تاسیس) نتیجه مذاکرات مدیرمسئول با دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، اعلام شدکه بایستی حداکثر هفت نفر (یک نفر مدیرمسئول و شش نفر عضو هیات موسس) مدارک خود را به دبیرخانه مذکور برای ثبت ارسال نمایند. که از بین اعضای هیات موسس 7 نفر مدارک خود را جهت ثبت انجمن ، به دبیرخانه ارسال نمودند.که این افراد هیات موسس قانونی انجمن شدند :(آقایان: رسول دادمهر(چاپخش)، محمدرضا حاتمی ( دانش نگار)، مسعود پایدار(کتاب دانشگاهی)،شهداد شعبانی( سنجش اول)، منوچهر اشرف الکتابی (کلمه)

بدین ترتیب انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی (در شرف تاسیس) در کنار پیگیری برای ثبت قانونی انجمن ، مکانی را جهت استقرار مستقل انجمن اجاره نمود و هر دو هفته یکبار جلسات متعددی را با ناشران دانشگاهی برگزار نموده و به عضو گیری پرداخت . در این جلسات برنامه های آتی انجمن مورد بررسی قرار می گرفت.

پس از تصویب اساسنامه و تایید هیات موسس آن توسط دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای محمدرضا حاتمی به نمایندگی از هیات موسس قانونی و هیات مدیره منتخب ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها اقدامات لازمه قانونی را در زمینه ثبت انجمن و امضای دفاتر مربوط انجام داده و نهایتاً در تاریخ 22/12/83 نظر به ماده 8 آئین نامه ثبت موسسات غیرتجارتی، انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی تحت شماره 17898 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید و خلاصه مفاد اساسنامه آن جهت اطلاع عموم به شرح زیر در رزونامه رسمی به شماره 68645/32 مورخ 22/12/83آگهی شد:

1-نام موسسه : انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی

2-موضوع موسسه :انجمن با اهداف فرهنگی تشکیل گردیده، غیر انتفاعی و غیر تجاری و غیر سیاسی بوده و به منظور انجام فعالیتهای تبلیغی ، فرهنگی اقدام برای ارتباط با مراکز فرهنگی،علمی و پژوهشی و مطالعه پیرامون مسائل و معضلات تولید

و چاپ کتاب ، تسهیل و تقویت مبادلات فرهنگی در سطح داخلی و بین المللی و سایر وظایف به شرح اساسنامه می باشد.

3- تابعیت: ایرانی

4- مرکز اصلی موسسه : تهران ، میدان انقلاب، کارگر جنوبی، کوچه شهید مهدیزاده، پلاک 9، واحد 8

5- اسامی موسسین: آقایان ؛ رسول دادمهر، محمدرضا حاتمی، مسعود پایدار، محمد سلگی، شهداد شعبانی، منوچهر اشرف الکتابی

6- تاریخ تشکیل موسسه : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

7- مدیر یا مدیران و اشخاصی که در موسسه حق امضاء دارند :آقای محمدرضا حاتمی مدیرمسئول و آقای رسول دادمهر رئیس هیات مدیره ، مسعود پایدار خزانه دار، محمد حسین زارع نائب رئیس، منوچهر اشرف الکتابی عضو هیات مدیره، محمد سلگی عضو موسس  وبازرس ، شهداد شعبانی منشی ، محسن کفاشی عضو علی البدل،احمد منصوری عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور موسسه با امضای دو نفر از سه نفر مدیر مسئول، خزانه دار و رئیس هیات مدیره معتبر می باشد.

و پس از آن انجمن رسماً فعالیت خود را آغاز نمود: هیات مدیره منتخب هیات موسس تا تاریخ 10/12/1385به کار خود ادامه داد  و در تاریخ 14/12/85  هیات مدیره دوره دوم با ترکیب آقایان : محمدرضا حاتمی ، محمدحسین زارع،یحیی دهقانی، محسن کفاشی، محمد تقی عرفانپور،مسعود پایدار، سید عباس حسینی نیک و بازرسان هیات مدیره دوره دوم آقایان محمد سلگی و جعفر عانپور تشکیل گردید.