اساسنامه

به نام خدا

اساسنامه انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی

شماره ثبت 17898

مقدمه

حوزۀ کتاب به عنوان یکی از مهم ترین ومؤثرترین زیر ساخت های فرهنگی ، دردودهۀ اخیر باتحولاتِ مهمِ توسعۀ اجتماعی وفرهنگیِ جامعۀ ما همراه گردیده واین خود باعث گشوده شدن افق های جدید درعرصۀ سیاست ­­­­­گذاری فرهنگی شده است . فَرایند تخصصی شدن وایجاد سازمان حرفه ای نشر وتلاش مشترک برای تشکیل نظام ونهادهای آموزشی وپژوهشی آن از یک سو ، و فراهم نمودن زمینۀ ایجاد همفکری وهمسویی میان ناشران دانشگاهی وصیانت وحمایت از حقوق ایشان درعرصه های علمی وفرهنگی ، ملی وبین المللی از سوی دیگر ، شماری از ناشران را برآن داشت که درچارچوب ضوابط قانونی ، با مشخصات وشرایط پیش بینی شده در این اساسنامه ، انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی را تاسیس نمایند.

 

فصل اول – کلیات وتعاریف

ماده 1- نام انجمن « انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی » است و دراین اساسنامه به اختصار انجمن نامیده می شود.

ماده2- نوع انجمن که با اهداف فرهنگی تشکیل گردیده، غیر تجاری، غیرانتفاعی وغیر سیاسی است ودارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی می باشد .

ماده 3- تابعیت وسرمایۀ انجمن ، ایرانی است.

ماده 4- مدت فعالیت انجمن از تاریخ تشکیل وصدور مجوز وثبت آن ، نامحدود است.

ماده 5- مرکز اصلی انجمن درتهران به نشانی: میدان انقلاب ، کارگر جنوبی، کوچه مهدیزاده ، پلاک 9 ، واحد 8 می باشد .

ماده6- تغییر نشانی با رعایت مقررات قانونی وتایید وتصویب هیئت مدیره و دبیرخانه هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی خواهد بود.

ماده 7- سرمایه ودارایی انجمن ومنابع درآمد آن به شرح زیر است :

الف) مبلغ ده میلیون ریال که 35% آن دربدو تاسیس انجمن از سوی مؤسسان تامین وپرداخت شده است .

ب) وجوه نقدی واموال منقول وغیر منقول که از طرف موسسان ویا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی به حساب انجمن واریز ویا واگذارشده و یا درآینده واگذار خواهدشد.

 پ) هدایا وکمک های بلاعوض اعطایی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از بخش خصوصی ، عمومی و دولتی .

ت ) درآمدهای حاصل از فعالیت های انجمن با توجه به اهداف فرهنگی

ث) وجوه حاصل از حق عضویت اعضاء

ماده 8- کلیه اموال ودارایی های انجمن به شرح ماده 7 به نام شخصیت حقوقی انجمن دردفاتر مربوط ثبت می شود وفقط می توان از منافع آن صرفاً درجهت اجرای اهداف ومقاصد وموضوع فعالیت انجمن استفاده نمود . هرگونه نقل وانتقال اموال غیر منقول نیز با تصویب مجمع عمومی انجمن انجام می گیرد.

 

 

فصل دوم – وظایف وفعالیت ها

ماده 9- اهداف وموضوع فعالیت انجمن به شرح زیر است :

الف ) ارتقای سطح کمّی وکیفی کتب دانشگاهی به منظور اعتلای سطح آگاهی مخاطبان به ویژه دانشجویان علاقه مند وتلاش درجهت توسعه وگسترش آن .

ب) پژوهش ومطالعه پیرامون مسائل ومعضلات مربوط به تولید ، چاپ ونشر کتاب های دانشگاهی با استفاده از نظر اساتید ، اندیشمندان وصاحبنظران وارائه پیشنهادهای سازنده به دست اندرکاران مربوط.

پ) تشکیل جلسات گفتگو، سخنرانی وهمایش وسمینارهای ادواری وجشنواره های فرهنگی به منظور بحث وتبادل نظر پیرامون مسائل مختلف تولید وچاپ ونشر وسایر امورفرهنگی وحفظ وگسترش روابط سالم فرهنگی بین اعضاء.

ت ) اقدام درجهت تسهیل وتقویت مبادلات فرهنگی به ویژه مبادلات کتاب درسطح داخلی و بین المللی به روش های گوناگون ازجمله ایجاد و برپایی نمایشگاه کتاب ومحصولات فرهنگی در داخل وخارج کشور وفراهم نمودن شرایط مناسب برای حضور فعالِ اعضا درنمایشگاه ها .

ث) ایجاد بانک اطلاعاتی در تمام ابعاد آموزشی مربوط به نشر وخدمات وابسته وتبادل اطلاعات وتجربیات به منظور افزایش دانش فنی ومهارت های حرفه ای ناشران دانشگاهی .

ج) اهدای مجموعه­های کتابخانه­ای به کتابخانه های دانشگاهها ومراکز علمی پژوهشی کشور وسایر اشخاص حقیقی یاحقوقی به ویژه درمناطق محروم به مناسبت های مختلف .

چ) تشویق اعضا به تولید مشترک وانتشار کتاب های مناسب وبرتر وارتقای سطح کیفی کتاب های منتشره واعتلای فرهنگ نشر وکتابخوانی وتلاش درزمینه توزیع مطلوب این گونه کتاب ها در همه نقاط کشور.

ح) انتخاب ومعرفی کتابهای برتر واهدای جوایز به ناشران ، نویسندگان ، مترجمان ، ویراستاران وتصویرگران برای تولید آثار بهتر.

خ) اقدام به تشکیل دوره های کوتاه مدت آزاد فرهنگی مورد نیاز اعضا درزمینۀ تولید وچاپ ونشر وکلیۀ خدمات وابسته، به منظور بالابردن اطلاعات وآگاهی های آنان و ارائه روش های بهتر .

د) تهیه ، گردآوری ، ترجمه وچاپ ونشر وتوزیع جزوه، مقاله، کتاب واقدام به تاسیس وتجهیز چاپخانه وصحافی با اخذ مجوز لازم.

ذ) انجام فعالیت های تبلیغی فرهنگی ، تهیه و تکثیر نوار ، CD و نرم افزارهای چند رسانه ای آموزشی وتوزیع آن.

ر) برقراری ارتباط با دیگر مراکز وانجمن های فرهنگی وتبادل خدمات وکالاهای فرهنگی وایجاد ارتباط با اساتید وصاحبنظران امورفرهنگی .

ز) اقدام برای رفع اختلافات حرفه ای احتمالی میان اعضای انجمن از جمله از طریق حکمیت وداوری مرضی الطرفین.

تبصره : برای هرگونه فعالیت درموضوع این اساسنامه پیش از اقدام مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح مربوطه اخذ خواهد شد.

ماده 10- به منظور نیل به اهداف وموضوع فعالیت های فرهنگی پیش بینی شده دراساسنامه ، انجمن می تواند با رعایت مقررات مربوط ، به اقدامات وعملیات زیر مبادرت نماید:

الف) تهیه وتامین مواد وکالاهای مورد نیاز وتدارک وسایل وابزارکار وتلاش به منظور تأمین هزینه های انجمن .

ب ) سرمایه گذاری ومشارکت با اشخاص حقیقی وحقوقی به منظور بالا بردن سطح کارایی وتوانایی­های انجمن .

پ) انعقاد قرارداد وانجام معاملات مجاز درمحدوده اهداف وموضوع اساسنامه .

ت) کوشش برای تامین تسهیلات اعتباری از بانک ها واشخاص وموسسات اعتباری وقبول هدایا واعطای جوایز به اشخاص.

ث) قبول نمایندگی واعطا ی آن به اشخاص حقوقی وحقیقی درموضوع اهداف وفعالیت انجمن.

ماده 11- هرگونه تغییر درموضوع فعالیت واهداف انجمن باید پس از تصویب مجمع عمومی وقبل از ثبت تغییرات ، با اطلاع وتأیید  دبیرخانه هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی انجام پذیرد.

 

فصل سوم – عضویت درانجمن

ماده 12- کلیه ناشران کتابهای دانشگاهی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی که دارای پروانه معتبر باشند، می توانند با معرفی یک نماینده ورعایت موارد زیر به عضویت انجمن پذیرفته شوند:

الف ) قبول اساسنامه انجمن .

ب) پذیرش مصوبات هیئت مدیره وسایرآیین نامه ها وشیوه نامه های مصوب انجمن .

پ) دارابودن شرایط لازم از لحاظ ضوابط انجمن طبق آیین نامه ای که به تصویب مجمع عمومی انجمن خواهد رسید.

ت ) قبول عضویت وموافقت با تقاضا، از سوی هیئت مدیره وطبق آیین نامه خواهد بود.

تبصره : کلیه مؤسسات وسازمان های حقوقی به ازای تمام پروانه های نشر موجود سازمان خود ، می توانند تنها یک نماینده درانجمن داشته باشند.

ماده 13- حق عضویت براساس پیشنهاد هیئت مدیره وتصویب مجمع عمومی عادی تعیین خواهد شد.

ماده 14- اشخاص حقوقی واجد شرایط ومتقاضی عضویت در انجمن باید نماینده خودراکه مورد تأیید مقام تصمیم گیرندۀ شخص حقوقی باشد، کتباً به انجمن معرفی نمایند. شخص حقوقی عضو انجمن می تواند نماینده خود را عزل کند مشروط به اینکه با رعایت مفاد این ماده ، جانشین واجد شرایط را بلافاصله به انجمن معرفی نماید.

ماده 15- متقاضی عضویت درانجمن تقاضای خود را به هیئت مدیره تسلیم می نماید وهیئت مدیره پس از بررسی وتکمیل مدارک متقاضیان ، تقاضا را با توجه به آیین نامه عضویت می پذیرد. شرایط لغو عضویت ونیز موارد تعلیق آن به موجب آیین نامه ای که از سوی هیئت مدیره پیشنهاد وبه تصویب مجمع عمومی خواهد رسید ، تعیین خواهد شد.

تبصره : آیین نامه موضوع ماده 15 این اساسنامه قبل ازاجرا به تأیید دبیرخانه هیئت رسیدگی به امورمراکز فرهنگی می رسد ومفاد آن نمی تواند با ضوابط ومقررات تأسیس مؤسسات ومراکز وانجمن های فرهنگی تعارضی داشته باشد.

 

فصل چهارم – ارکان اصلی

ماده 16- ارکان اصلی وتشکیلات انجمن به شرح زیر است :

الف ) مجمع عمومی

ب) هیئت مدیره

پ) بازرسان

ماده 17- انجمن با تصمیم مؤسسان که اسامی ومشخصات آنان درذیل اساسنامه درج گردیده وآن را تصویب کرده اند، تأسیس شده است ، وظایف موسسان به شرح زیر است :

الف) بررسی وتصویب اساسنامه

ب ) انتخاب مدیر مسئول واخذ پروانۀ انجمن

پ ) دعوت مجمع عمومی برای انتخاب اولین هیئت مدیره وبازرسان

مؤسسان پس از دریافت پروانۀ انجمن ، اختیارات خودرا به مجمع عمومی واگذار می نمایند.

 

مجمع عمومی و وظایف آن:

ماده 18- مجمع عمومی انجمن متشکل از مؤسسان اولیه وکسانی است که بعداً با رعایت ضوابط قانونی وشرایط پیش بینی شده دراساسنامه به عنوان ناشران کتاب دانشگاهی به عضویت پذیرفته می شوند وتا زمانی که عضو جدید پذیرفته نشده ، مؤسسان اولیه اعضای مجمع عمومی را تشکیل می دهند.

ماده 19- مجمع عمومی به عنوان عالی­ترین رکن انجمن ومسئول سیاست گذاری وتصمیم گیریی در کلیه امور انجمن است واهم وظایف آن به شرح زیر می باشد:

الف ) تعیین خط مشی وبررسی وتصویب بودجه وعملکرد وتراز مالی انجمن.

ب ) تصویب آیین نامه ها وشیوه نامه های پیشنهادی از سوی هیئت مدیره .

پ) هرگونه اصلاح یا تغییر دراساسنامه ویا انحلال انجمن بارعایت مقررات مربوط.

ت ) انتخاب هیئت مدیره وبازرسان وعزل آنان

ث) اخذ تصمیم درباره پیشنهاد های مطرح شده توسط هیئت مدیره وبازرسان .

ج ) تعیین روزنامۀ کثیرالانتشار برای درج آگهی های انجمن.

ماده 20- هرگونه تغییر در اساسنامه وآیین نامۀ عضویت انجمن و تغییر مدیر مسئول ، قبل از ثبت باید به تأیید دبیرخانۀ هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی برسد.

ماده 21-  مجمع عمومی عادی سالی یکبار و حداکثر ظرف مدت  چهار ماه پس از پایان سال مالی تشکیل می شود . مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به تشخیص هیئت مدیره یا بازرس یا بنا به درخواست حداقل یک پنجم اعضای انجمن تشکیل می شود.

تبصره 1 : حداقل یک پنجم اعضای انجمن حق دارند که دعوت اعضا را برای تشکیل مجمع عمومی از هیئت مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند، در غیر اینصورت درخواست کنندگان  می توانند دعوت مجمع را از بازرس انجمن خواستار شوند و بازرس مکلف خواهد بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نماید و گرنه اعضای درخواست کننده حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت، به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرس تصریح نمایند.

تبصره 2: درکلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا نماینده هریک از اعضا به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور آن عضو است.

تبصره 3: هریک از حاضران در مجمع می توانند حداکثر از دو نفر دیگر از اعضای انجمن نمایندگی داشته باشند.

 ماده 22- دعوت اول مجمع عمومی از طریق  پست سفارشی به نشانی های تعیین شده وانتشار درجراید توسط رئیس هیئت مدیره انجام میشود . ساعت وروز ودستور جلسه ومحل تشکیل آن در دعوت نامه  و آگهی قید وفاصله دعوت تا تشکیل جلسه حداقل 10 روز تعیین خواهد شد.

تبصره : درصورت حضور کلیه اعضای مجمع عمومی در جلسه وامضای صورت جلسه توسط آنان ، صدور دعوت نامه وانتشار آگهی در روزنامه ضرورتی نخواهد داشت.

ماده 23- حدنصاب تشکیل مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده، حضور نصف به علاوه یک اعضای انجمن است. مصوبات مجمع عمومی عادی با اکثریت (نصف به علاوه یک) اعضای حاضر معتبر بوده و مصوبات مجمع عمومی فوق العاده که مربوط به تغییر اساسنامه و انحلال انجمن می شود، با رای مثبت حد اقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع اعتبار خواهد داشت.

 تبصره 1: در صورت به حد نصاب نرسیدن هریک از مجامع عمومی عادی و فوق العاده به فاصله 15 روز بعد، جلسه دیگری تشکیل می­گردد که برای مجمع عمومی عادی، هر تعداد از اعضا که حضور یابند و برای مجمع عمومی فوق العاده، لااقل یک سوم اعضا باید حضور داشته باشند تا جلسه رسمیت داشته باشد.

تبصره 2: تشریفات قانونی مجمع عمومی فوق العاده همانند مجمع عمومی عادی است.

 

هیئت مدیره ووظایف آن :

ماده 24-  هیئت مدیره متشکل از 7 نفر عضو اصلی و2 نفر عضو علی البدل است که از بین اعضا یا نمایندگان آنان برای مدت 2 سال توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند. عزل یک یا چند نفر از اعضای هیئت مدیره قبل از پایان مدت ماموریت و یا انتخاب مجدد آنان حداکثر برای دو دوره متوالی  بلامانع بوده و تصمیم گیری درباره آن به عهده مجمع عمومی است.

ماده 25- هیئت مدیره از میان خود افرادی را باسمت های رئیس هیئت مدیره ، نایب رئیس ، مدیر مسئول ، خزانه دار ومنشی برمی­گزیند که مدت ماموریت آنان درعناوین یاد شده حداکثر تا پایان دوره ماموریت هیئت مدیره خواهد بود.

تبصره : مدیرمسئول تابع سیاست های اجرایی هیئت مدیره بوده وبراساس شرح وظایفی که این هیئت تعیین خواهد کرد به انجام وظایف خود اقدام می­کند.

ماده 26- تاریخ وترتیب تشکیل جلسات هیئت مدیره که حداقل ماهی یک بار درمحل انجمن خواهد بود در جلسه قبل از آن تعیین وبه آگاهی اعضای هیئت مدیره خواهد رسید. جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضای آن رسمیت خواهد یافت وتصمیمات با اکثریت آرای حاضر اتخاذ می شود ودر صورت تساوی آرا، رای طرفی که رئیس هیئت مدیره موافق آن است معتبر خواهد بود.

ماده 27- هیئت مدیره به عنوان نماینده قانونی انجمن دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور انجمن بوده واهم وظایف آن به شرح زیر است :

الف)  اجرای مصوبات مجمع عمومی

ب ) تنظیم بودجه وآیین نامه ها وارائه آن به مجمع عمومی .

پ ) پیشنهاد اصلاح وهرگونه تغییر دراساسنامه با رعایت ضوابط قانونی وشرایط اساسنامه .

ت ) حفظ وحراست از اموال انجمن وتنظیم خلاصۀ صورت دارایی ودیون وتهیه گزارش سالانه از وضعیت کلی انجمن وعملکرد آن.

ث ) تهیه وتنظیم دفاتر قانونی وثبت کلیه هزینه های ودرآمدهای انجمن .

ج ) انجام امور اجرایی انجمن واخذ تصمیم دربارۀ اقدامات وتشریفات قانونی مربوط به ثبت و انتشار تصمیمات قانونی .

چ ) تحصیل وام یا اعتبار به نمایندگی از سوی انجمن  ،افتتاح حساب ، خرید وفروش ، اجاره و عقد قراردادهای لازم و طرح هرگونه دعاوی حقوقی و جزایی درمراحل مختلف دادرسی وارجاع دعوی به داوری وتعیین وکیل با حق توکیل به غیر واعطای  اختیارات لازم به وکلا وعزل آنان وانجام هرگونه اقدام قانونی به نمایندگی انجمن در حدود ضوابط قانونی ومفاد اساسنامه و اقدامات اجرایی .

ح)دعوت و برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده

ماده 28-  رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی نائب رئیس عهده دار اداره و تشکیل جلسات و دعوت از اعضا و گزارش به مجمع عمومی و نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. مدیرمسئول مجری تصمیمات هیئت مدیره است. خزانه دار انجمن ، سرپرستی امور مالی را عهده دار بوده وکلیه اسناد هزینه وپرداخت ها و درآمدهای وصولی تحت نظارت او انجام خواهد گرفت و محاسبات مالی در دفاتر مربوط  ثبت و اسناد ومدارک آن به نحو مقتضی نگهداری خواهدشد.

ماده 29- کلیه مذاکرات وتصمیمات هیئت مدیره توسط منشی درصورت جلسات منعکس خواهد شد وبه عنوان اسناد انجمن ضبط ومورد استناد قرار خواهد گرفت . صورت جلسات متضمن آرای اعضای هیئت مدیره ( اعم از موافق ومخالف ) و مصوبات است.

 

بازرس ووظایف واختیارات او

ماده 30- مجمع عمومی عادی ازبین اعضای خود یک نفر را به عنوان بازرس اصلی ویک نفر را به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب می کند. عزل بازرسان ویا تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی بلامانع است . بازرسان نباید ازبین اعضای هیئت مدیره برگزیده شوند.

ماده 31- هیئت مدیره مکلف است یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی ، گزارش های خود رابه بازرس ارائه دهد تا مورد بررسی واظهار نظر بازرس قرار گیرد . گزارش بازرس به مجمع عمومی باید متضمن اعلام نظر صریح نسبت به مفاد گزارشهای هیئت مدیره و وضعیت عمومی انجمن باشد . گزارش های هیئت مدیره وبازرس باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی درمحل انجمن برای مراجعۀ اعضا واطلاع ازمفاد آن آماده باشد.

ماده 32- بازرس بدون دخالت مستقیم در امور اجرایی انجمن، موظف است در صورت مشاهدۀ هرگونه سوء جریان در امور انجمن، مراتب را نخست به هیئت مدیره تذکر و سپس در صورت عدم توجه، به اولین مجمع عمومی گزارش دهد و یا در صورت لزوم ، مجمع عمومی را به طور فوق العاده دعوت نماید و موضوع مورد نظر را مطرح کند. درغیر این صورت نسبت به سوء جریان و تخلفات با مباشران آن مسئولیت مشترک خواهد داشت .

ماده 33- هرگاه بازرس اصلی به دلیل فوت ، استعفا ، حجر ویا بیماری قادر به انجام وظایف خود نباشد ، بازرس علی البدل به جای وی وتا پایان مدت مأموریت وی انجام وظیفه خواهد کرد.

ماده 34- به منظور حسن جریان نظارت وبازرسی در امور انجمن ، بازرس می­تواند درهرزمان به دفاتر واسناد مراجعه کند ومدیر مسئول وهیئت مدیره انجمن موظف به همکاری بابازرس می باشند.

فصل پنجم – امورمالی ، محاسباتی ، انحلال وتصفیه

ماده 35- سال مالی انجمن از اول فروردین هرسال شمسی شروع و به آخر اسفند همان سال ختم می شود مگر سال اول که از تاریخ تاسیس وثبت انجمن آغاز وبه پایان همان سال خاتمه می پذیرد.

ماده 36- امضای چک ها ، سفته ها ، بروات وهرگونه سند تعهد آور وقرارداد ، با امضای مدیر مسئول ویکی از دوامضای رئیس هیئت مدیره وخزانه دار ومهر انجمن معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات ونامه های عادی با امضای مدیرمسئول ومهر انجمن صادر خواهد شد.

ماده 37- مازاد درآمد انجمن پس از وضع هزینه های جاری وقانونی در جهت توسعه وپیشبرد اهداف وموضوع فعالیت به مصرف خواهد رسید ونحوه تخصیص آن به مصارف مورد نظر ویا بخشی از آن به ذخیره قانونی به پیشنهاد هیئت مدیره ازسوی مجمع عمومی تعیین خواهدشد.

ماده 38- حقوق مدیر مسئول توسط هیئت مدیره و حق الزحمه بازرس با تصویب مجمع عمومی تعیین واعلام خواهد شد.

ماده 39- درصورتیکه به تشخیص مجمع عمومی فوق العاده  با حدنصاب مقرر در ماده 23 ، اجرای مقاصد وموضوعات پیش بینی شده در اساسنامه مقدور نباشد ، مجمع به انحلال انجمن رأی می دهدو همزمان یک یا چند نفر را  به عنوان مدیر یا هیئت تصفیه انتخاب می کنند. مدیر یا هیئت تصفیه، مسئول وصول مطالبات وپرداخت دیون احتمالی انجمن بوده و موظف است حداکثر شش ماه به کلیه حساب ها رسیدگی کند وامر تصفیه را خاتمه دهدو به ثبت رساند.چنانچه مدت مزبور ویا اختیارات هیئت تصفیه کافی نباشد ، به دعوت مدیر یا هیئت تصفیه، مجمع عمومی تشکیل می شود.تمدید مأموریت برای مدتی دیگر یا عزل مدیر یا عزل هیئت تصفیه با تصویب مجمع عمومی امکانپذیرخواهد بود.

ماده 40- باقیماندۀ کلیه دارایی ها واموال انجمن پس از تصفیه به امور عام المنفعه و امور دیگری که مجمع عمومی رای دهنده به انحلال تصویب کند اختصاص خواهد یافت ومجمع عمومی مذکور حق هرگونه اختیاری را دراین زمینه خواهد داشت.

ماده 41- در کلیه مکاتبات وآثار انجمن ، نام ، شماره ثبت ومجوز تاسیس ونشانی انجمن قید خواهد شد.

ماده 42- درباره مسائلی که دراین اساسنامه پیش بینی نشده طبق مقررات قانونی حاکم بر تشکیل موسسات غیر تجاری و ضوابط مربوط به تاسیس موسسات ومراکز فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی رفتار خواهد شد.

این اساسنامه در پنج فصل مشتمل بر چهل و دو ماده و ده تبصره در جلسه مورخ4/10/1391 مجمع عمومی فوق العاده انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی قرائت و به اتفاق آراء تصویب شد.

 

تغییرات اساسنامه در روزنامه رسمی شماره 20034 مورخ 1392/9/21 به شماره 139230400906019614 آگهی شد.