اعضای بازرسین پیشین

دوره هفتم

 • بازرس:حسن قربانی
 • بازرس علی البدل:محمد حیدری

دوره ششم

 • بازرس:عباس غمگسار
 • بازرس علی البدل:مهدی تورانیان

دوره پنجم:

 • بازرس:محمد سلگی
 • بازرس علی البدل:منوچهر اشرف الکتابی

دوره چهارم:

 • بازرس:محمد سلگی
 • بازرس علی البدل:منوچهر اشرف الکتابی

دوره سوم:

 • بازرس:محمد سلگی
 • بازرس علی البدل:محسن افضلی

دوره دوم:

 • بازرس:محمد سلگی
 • بازرس علی البدل:جعفر عرفانپور

دوره اول:

 • بازرس:محمد سلگی
 • بازرس علی البدل:محسن ارجمند