گروه آموزش، پژوهش و توسعه

هیئت مدیره دو دورۀ پیشین انجمن در انجام وظایف اساسنامه ای به ویژه موارد مطرح شده درمادۀ 9 اساسنامه، اقدام به تشکیل کارگروه های تخصصی اعم از آموزش و توسعه به عنوان یکی از مهم ترین چالش های صنعت نشر نمود. اعضای این کارگروه عبارتند از : آقایان مسعود پایدار، محمد سلگی، شهداد شعبانی، عبدالله نژاد، مهدی زارع و سرکار خانم شیوا شکاری و دو عضو مشاور آقایان فتح الله فروغی، مهدی صادقی نژاد.

کارگروه علاوه بر جلسات متعدد دو یا چند جانبه با استادان و مؤسسات آموزشی، نوزده جلسه رسمی تشکیل داد.

 

  1. برگزاری همایش قوانین کار و تأمین اجتماعی با عنایت به نقش کارکنان و منابع انسانی در توسعه و پیشرفت سازمان ها. این همایش در تاریخ 22/10/1392 به مدت 210 دقیقه با سخنرانی حمید حاج اسماعیلی کارشناس ارشد در حوزۀ کار و تأمین اجتماعی و با حضور 21 عضو انجمن برگزار گردید.

در این جلسه طرح آئین نامۀ انضباطی کارگروه های نشر مطرح و توزیع شد.

  1. همایش معیارهای گزینش کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 20/12/1392 به مدت 2 ساعت با سخنرانی آقای دکتر نجفقلی حبیبی دبیر علمی جایزه کتاب سال و با حضور 22 ناشر شرکت کننده و طرح پرسش های حضار و پاسخ سخنران.
  2. دورۀ آموزش کتاب پردازی 1 – مبانی تولید فرهنگی – در بهمن سال 1392 به مدت سه هفته جمعاً چهل ساعت با حضور چهار تن از استادان دوره و 17 ناشر عضو انجمن برگزار گردید. پس از آزمون پایان دوره، گواهی نامۀ شرکت در در دورۀ آموزشی برای حاضران صادر و تحویل شد. دورس دورۀ آموزشی در ظهر گواهی نامه درج گردیده است.
  3. همایش بازاریابی کتاب در تاریخ 12/5/1393 با حضور استاد دکتر مهدی امیر جعفری (استاد دانشگاه تهران در رشته بازاریابی) به مدت سه ساعت و با حضور 35 عضو انجمن برگزار گردید. هدف از برگزاری این همایش طرح نیازهای بازاریابی ناشران دانشگاهی و آشنایی بیشتر استاد درس با این خواسته ها برای برگزاری یک دورۀ آموزشی بازاریابی در انجمن بود.
  4. اجرای «کارگاه بازاریابی ب رویکرد نوین مدیریتی» برای ناشران دانشگاهی عضو انجمن در جهار جلسه، 4 ساعته در شهریور 1393.

 

گفتنی است که وجوه دریافتی از شرکت کنندگان کارگاه ها و دوره ها برای تأمین هزینه های دوره های آموزشی کافی بوده و از محل آن دفتر برگزاری دوره ها به امکانات آموزشی نیز تجهیز گردیده است.

برنامه های پیشنهادی برای تداوم فعالیت کارگروه آموزش و توسعه، تکرار برخی دوره های پیشین و همچنین پیشنهاد برگزاری دوره های تکمیلی است.