انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی

انجمن فرهنگی نشران کتاب دانشگاهی، یک تشکل مردم نهاد از ناشران دانشگاهی کشور می باشد. از اهداف اصلی انجمن پیشبرد و ارتقاء سطح کیفی و کمی نشر دانشگاهی کشور است.

حوزۀ کتاب به عنوان یکی از مهم­ترین ومؤثرترین زیرساخت­ های فرهنگی، دردودهۀ اخیر باتحولاتِ مهمِ توسعۀ اجتماعی وفرهنگیِ جامعۀ ما همراه گردیده و این خود باعث گشوده شدن افق­ های جدید درعرصۀ سیاست­گذاری فرهنگی شده است. فَرایند تخصصی شدن و ایجاد سازمان حرف ه­ای نشر وتلاش مشترک برای تشکیل نظام و نهادهای آموزشی و پژوهشی آن از یک­سو، و فراهم نمودن زمینۀ ایجاد همفکری و همسویی میان ناشران دانشگاهی و صیانت و حمایت از حقوق ایشان درعرصه ­های علمی و فرهنگی، ملی و بین­ المللی از سوی دیگر، شماری از ناشران را برآن داشت که درچارچوب ضوابط قانونی، با مشخصات و شرایط پیش بینی شده در این اساسنامه، انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی را تأسیس نمایند.