شرح وظایف و حدود اختیارات گروه های انجمن

الف- مقدمه

به منظور نیل به اهداف و پیشبرد فعالیت­های انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی مندرج در ماده 9 اساسنامه، هیئت مدیره هفتمین دوره انجمن در یازدهم جلسه مورخ 2/6/95 تشکیل گروه­هایی از اعضای انجمن و فعالیت آنها را بر اساس مقررات زیر تصویب کرد:

  1. گروه نشر بین­الملل و نمایشگاه­های خارج از کشور.
  2. گروه آموزش، پژوهش و توسعه.
  3. گروه نمایشگاه­های کتاب در داخل کشور.
  4. گروه حقوقی.
  5. گروه رفاه و مسئولیت اجتماعی.

تبصره یک: فعالیت­ گروه­های نام برده در بالا به تشخیص هیئت مدیره می­تواند موقتاً متوقف گردد و یا در صورت لزوم به این گروه­ها گروه­های دیگری اضافه شوند که در این صورت تشکیل گروه جدید یا توقف فعالیت گروه­های مصوب، بنا به پیشنهاد هر یک از اعضای هیئت مدیره، یا اعضای انجمن و پس از تصویب در جلسه هیئت مدیره امکان پذیر است.

ب- مقررات

  1. اعضای گروه­ها پس از فراخوان عمومی به تشخیص و تصویب هیئت مدیره انتخاب می­شوند.
  2. مدیر هرگروه با رأی اکثریت اعضای گروه انتخاب می­شود و رابط گروه با هیئت مدیره یکی از اعضای هیئت مدیره در آن گروه است.
  3. مدت مسئولیت اعضای گروه تا پایان دوره هیئت مدیره است و انتخاب مجدد آنها در دوره­های بعدی بلامانع می­باشد.
  4. جلسات گروه­ها حداقل هر دو هفته یک بار و به دعوت مدیرآن گروه تشکیل می­شود.

5- جلسات گروه­ها با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

6- مصوبات گروه ها پس از تأیید هیئت مدیرۀ انجمن لازم­الاجراست.

7- درصورتی که هریک از اعضای گروه حداکثر طی 5 جلسۀ متناوب یا 3 جلسۀ متوالی از حضور در جلسات گروه به طور غیر موجه خودداری نماید مستعفی شناخته شده و هیئت مدیره می­تواند فرد دیگری را به جای او معرفی­کند.

8- در صورت عدم کارایی عضوی از گروه، هیئت مدیره به پیشنهاد گروه فردی را جایگزین خواهد کرد.

9- اعضای گروه پس از انتخاب و دریافت حکم، نسبت به عضویت در گروه، قبول سمت می­کنند.

10- اعضای گروه برای فعالیت خود، حق الزحمه دریافت نمی­کنند اما در صورت تصویبِ هر گروه برای بهره­گیری از خدمات کارشناسان غیر عضو گروه، حق­الزحمۀ این کارشناسان پس از تأیید هیئت مدیره توسط انجمن پرداخت می شود.

11- امور اداری گروه ها توسط دفتر انجمن به ترتیبی که از سوی مدیر مسئول مقرر می شود انجام خواهد شد.

12- مدیر هر گروه مؤظف است گزارش هر جلسه را حداکثر تا یک هفته پس از آن توسط رابط به هیئت مدیره ارائه دهد.

گروه­ها وفق مادۀ 9 اساسنامه، حداکثر تا یک ماه پس از تشکیل اولین جلسه موظف هستند برنامۀ خود را جهت تصویب به هیئت مدیره ارائه دهند.