کارگروه نمایشگاه کتاب

حوزه فعالیت:

برگزاری نمایشگاه تخصصی کتاب دانشگاهی، مدیریت بخش دانشگاهی و مشارکت در برگزاری نمایشگاه بین ­المللی کتاب تهران، برنامه ریزی برای برگزاری نمایشگاه اینترنتی با همکاری کارگروه فضای مجازی، نمایشگاه های تخصصی، نمایشگاه کتاب دانشگاهی در کشورهای دیگر مانند افغانستان و ...