کارگروه نمایشگاه کتاب

حوزه فعالیت:

  • برگزاری نمایشگاه تخصصی کتاب دانشگاهی
  • مدیریت بخش دانشگاهی و مشارکت در برگزاری نمایشگاه بین ­المللی کتاب تهران
  • برنامه ریزی برای برگزاری نمایشگاه اینترنتی با همکاری کارگروه فضای مجازی
  •  نمایشگاه های تخصصی، نمایشگاه کتاب دانشگاهی در کشورهای دیگر مانند افغانستان و ...