IMG-LOGO             

درباره ما

انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی، یک تشکل مردم نهاد از ناشران دانشگاهی کشور می باشد. از اهداف اصلی انجمن پیشبرد و ارتقاء سطح کیفی و کمی نشر دانشگاهی کشور است.
حوزۀ کتاب به عنوان یکی از مهم­ترین ومؤثرترین زیرساخت­ های فرهنگی، دردودهۀ اخیر با تحولاتِ مهمِ توسعۀ اجتماعی و فرهنگیِ جامعۀ ما همراه گردیده و این خود باعث گشوده شدن افق­ های جدید درعرصۀ سیاست­ گذاری فرهنگی شده است. فَرایند تخصصی شدن و ایجاد سازمان حرف ه­ای نشر وتلاش مشترک برای تشکیل نظام و نهادهای آموزشی و پژوهشی آن از یک­سو، و فراهم نمودن زمینۀ ایجاد هم فکری و هم سویی میان ناشران دانشگاهی و صیانت و حمایت از حقوق ایشان درعرصه ­های علمی و فرهنگی، ملی و بین­ المللی از سوی دیگر، شماری از ناشران را برآن داشت که درچارچوب ضوابط قانونی، با مشخصات و شرایط پیش بینی شده در این اساسنامه، انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی را تأسیس نمایند.